Cech Sochaczew ogłasza przetarg na remont korytarza 32 m2 w budynku Cechu przy ul. Żeromskiego 8 w Sochaczewie.

Remont obejmuje korytarz tj.:

1.wymiana drzwi 

2.wymiana podłogi

3.wyrównanie i pomalowanie ścian.

 

W celu dokonania wyceny powierzchni remontowej(osobno wycena za materiały i wykonaną pracę) zapraszamy do biura Cechu od poniedziałku do piątku w godz.8-13

Oferty prosimy składać w przeciągu 14 dni od daty umieszczenia ogłoszenia w biurze Cechu w godz. od 8-13.

 

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Sochaczewie ul. Żeromskiego 8 wraz z Zarządem informuje, że w dniu 06.06.2022 o godzinie 9.00 odbędzie się w siedzibie Cechu Walne Zgromadzenie Rzemieślników.                                                                                         

Starszy Cechu Violetta Gzik – Janiak

W dniu 19 lipca 2021 o godzinie 10 odbędzie się Walne Zgromadzenie Rzemieślników Cech Sochaczew.

Od wydawcy uczestnika dialogu społecznego

W naszym kraju funkcjonuje Rada Dialogu Społecznego. Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.
Deklarowanym celem Rady Dialogu Społecznego jest zapewnienie warunków do opty-malnego rozwoju społeczno-gospodarczego i tym samym zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Chodzi o zapewnienie i umacnianie spójności społecznej, rozumianej jako zminimalizowanie konfliktów społecznych. W kategoriach misji chodzi o praktyczną realizację zasady solidarności i partycypacji w kwestiach dotyczących zatrudnienia, jak również budowa-nie społecznego porozumienia za pomocą regularnego, merytorycznego i przejrzystego dialogu organizacji pracodawców, strony rządowej i związków zawodowych, aby poprawiać jakość proponowanej polityki i strategii społeczno-gospodarczych. Zadaniem uczestników jest także umacnianie debaty
na szczeblach jednostek samorządu terytorialnego i z jednostkami samorządu terytorialnego.

Współcześnie jednym z najważniejszych, wręcz priorytetowych wyzwań dla społecznych partnerów uczestniczących w dyskusjach (dialogach) jest odpowiedz na pytanie jak przygotować zawodowo młodzież do nadchodzących zmian i przeobrażeń na rynku pracy. Jedną z koncepcji jest tworzenie i rozwijanie branżowego dualnego systemu kształcenia zawodowego. W opracowaniu ta koncepcja została uznana „jako idealny przykład praktycznego dialogu społecznego”. Podkreślono przy tym, że jej podstawą jest współpraca na wszystkich płaszczyznach takich uczestników dyskusji społecznej jak: szkoła, pracodawcy, pracownicy, a także przedstawiciele państwa.

Dualny system kształcenia zawodowego to model z perspektywą, innowacyjny, a zarazem otwarty, który uczy żyć godnie, stabilnie, w zgodzie z talentem i wykorzystaniem zdobytych już kwalifikacji i doświadczeń. W opracowaniu uwaga została skupiona na oświacie zawodowej, w której ważna rolę odgrywają organizacje rzemieślnicze. Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Rzemieślnicy potwierdzają swoje kwalifikacje zawodowe zdając egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, a rzemieślnik z tytułem mistrza może kształcić uczniów.

Dialog społeczny obecnie jest najskuteczniejszą metodą kształtowania relacji i osiągania wspólnych celów pomiędzy uczestnikami dialogu, czyli partnerami społecznymi. Zalicza się do tej formacji organizacje pracodawców, organizacje pracowników oraz stronę rządową. Zatrud-nienie młodocianego pracownika w zakładzie rzemieślniczym powoduje, że zasad dialogu społecznego uczy się od podstaw, na poziomie zakładu pracy. Jest to wstęp do udziału w dialogu w innych formach. To bardzo dobry czas do przygotowania młodego pracownika do zrzeszania się w strukturach rzemiosła, do przyszłej reprezentacji środowiska rzemieślniczego na forach dialogu społecznego na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

 

Całość poradnika -> POBIERZ

Mamy ginące zawody na terenie Sochaczewa, za chwilę nie będzie stolarzy, szewców, szklarzy- mówi Violetta Gzik – Janiak, starszy powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych w Sochaczewie. Przedstawiając cech i jego bogatą, ponad 500- letnią historię, zachęca do wstępowania w szeregi zrzeszenia.

Sochaczewski Cech Rzemiosł Różnych to obecnie instytucja, która, choć nieco już zapomniana, wciąż prowadzi działalność, nadal szkoli uczniów.

– Cech to zrzeszenie rzemieślników różnych branż. W tej chwili mamy około 60 rzemieślników z 10- 12 różnych zawodów, w których zrzeszamy i szkolimy uczniów, np. piekarz, fryzjer, cukiernik, murarz, elektryk, mechanik, elektromechanik czy blacharz i lakiernik samochodowy.

Historia związku jest bardzo długa – już w 1521 roku w Sochaczewie działały 22 bractwa cechowe. Na terenie miasta pracowało 211 rzemieślników w 13 specjalnościach, byli to min. sukiennicy, ślusarze, kowale, czapnicy, złotnicy, piekarze, miecznicy, krawcy, zduni czy piwowarzy. Po pierwszej wojnie światowej miasto Sochaczew i rzemiosło zaczęło się rozbudowywać, a w 1917 roku powstał pierwszy cech szewców z własnym sztandarem.

– Sztandar szewców był pierwszym, który się uchował, został jako zabytek przekazany do muzeum, a szewcy zamówili nowy. Zapraszam w ogóle do siedziby cechu, gdzie widnieją sztandary różnych zawodów, to prawdziwe perełki, małe dzieła sztuki. Do niedawna jeszcze wyprowadzane przy uroczystych okazjach, obecnie można je oglądać tylko w gablotach.  

W 1924 roku utworzono cech wędliniarski. Następnie powstały cechy: metalowy, murarski, a w 1939 roku cech piekarzy. Po II wojnie światowej następował duży rozwój rzemiosła. W 1966 roku rzemieślnicy ze składek własnych wybudowali Dom Rzemiosła- w budynku przy ulicy Żeromskiego 8 siedziba cechu mieści się do dzisiaj. Jak twierdzi Violetta Gzik – Janiak – rzemiosło nawet w czasach komuny miało większą rangę niż obecnie.

– Mimo, że w latach PRL-u podlegaliśmy państwu, obowiązywała reglamentacja na surowce, te zawody cieszyły się większym poważaniem. Po upadku komuny wszystko się rozluźniło, surowce były już łatwiej dostępne, a większość rzemieślników, zachłystując się wolnym rynkiem, od nas odeszła. Z 1000 rzemieślników zostało nieco ponad 50-ciu obecnie.

Nowo wybrana na starszego cechu Gzik – Janiak chciałaby to zmienić.

– Bardzo zachęcamy zakłady na terenie miasta do przystąpienia do cechu, żebyśmy zaczęli kształcić tych uczniów, bo niestety niedługo nie będziemy mieli kim pracować. Przechodziliśmy rewolucje przemysłowe, a to właśnie w tej chwili jest największy problem – mamy montownie, fabryki, człowiek staje się niepotrzebny. A przecież te wyroby rzemieślnicze mają zupełnie inną jakość i znów zyskują na wartości.

Obecnie wiele zawodów dziś już wymiera, także na terenie Sochaczewa i powiatu. Jako przykład takiego ginącego zawodu starszy cechu podaje szewców, szklarzy, garncarzy czy stolarzy.

– W Sochaczewie praktycznie nie mamy już stolarzy, choć mieliśmy tu przecież wiele zakładów stolarskich. Proszę pamiętać, że rzemieślnicy byli zawsze mocno związani z terenem, na którym żyli, bardzo angażowali się w życie lokalnych społeczności, wykonywali wiele prac na jej rzecz. Np. ławki, które ja pamiętam, w kościele naszym, były wykonane przez ś. p. pana Tadeusza Kwiatkowskiego. Mój sąsiad kowal wykonywał bardzo dużo prac i na terenie miasta i kościoła. Po II wojnie światowej cały cech brał udział w odbudowie miasta. Tym bardziej dziś zapraszam firmy, które zatrudniają rzemieślników, po to, żeby chronić te zawody, m.in. krawców, mamy przecież firmy krawieckie na terenie Sochaczewa. My pomożemy zdobyć kwalifikacje.

Obecnie cech szkoli około 270 uczniów w trzech klasach. Wszyscy, którzy są zainteresowani wstąpieniem do cechu lub uczniom zainteresowanym kształceniem się w zrzeszonych przez niego zawodach, mogą szukać informacji na nowej stronie internetowej cechu. Co jest potrzebne, jakie są wymagania, jak załatwić formalności  – szczegóły na portalu cechsochaczew.pl.

 

 

Źródło. tusochaczew.pl

W tym roku Cech w Sochaczewie weźmie czynny udział w 29 Finale WOŚP w Sochaczewie. Zapraszamy do czynnego udziału i zbiórki razem z członkami Cechu.

Pragniemy poinformować, iż zmarł wieloletni Prezes Cechu

Rzemiosł Różnych w Sochaczewie

Ś.P.
Witolda Antuszewicza

Prezes Zarządu, Zarząd, Pracownicy Cechu, Koleżanki i

Koledzy Rzemieślnicy

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Pogrążonej w smutku Rodzinie
z powodu śmierci
Ś.P.
Witolda Antuszewicza

Wieloletniego Prezesa Cechu Rzemiosł Różnych

w Sochaczewie
składają:

Prezes Zarządu, Zarząd, Pracownicy Cechu, Koleżanki i

Koledzy Rzemieślnicy

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje, że na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący:

– zawieszenia od poniedziałku, 9 listopada br. realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

– przedłużenia do 29 listopada br. okresu zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych)

– funkcjonowania bez zmian przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Na stronie MEN – link: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec – dostępne są:

1) Pełna treść komunikatu oraz pytania i odpowiedzi w związku z nowymi decyzjami

2) Przygotowany do podpisu tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( rozporządzenie w trybie nadzwyczajnym, bez konsultacji, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

WYCIĄG Z USTAWY

„ Art.15f.1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

………

  1. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409),w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

….”