Poradnik od ZRP


27 stycznia 2021

Od wydawcy uczestnika dialogu społecznego

W naszym kraju funkcjonuje Rada Dialogu Społecznego. Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.
Deklarowanym celem Rady Dialogu Społecznego jest zapewnienie warunków do opty-malnego rozwoju społeczno-gospodarczego i tym samym zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. Chodzi o zapewnienie i umacnianie spójności społecznej, rozumianej jako zminimalizowanie konfliktów społecznych. W kategoriach misji chodzi o praktyczną realizację zasady solidarności i partycypacji w kwestiach dotyczących zatrudnienia, jak również budowa-nie społecznego porozumienia za pomocą regularnego, merytorycznego i przejrzystego dialogu organizacji pracodawców, strony rządowej i związków zawodowych, aby poprawiać jakość proponowanej polityki i strategii społeczno-gospodarczych. Zadaniem uczestników jest także umacnianie debaty
na szczeblach jednostek samorządu terytorialnego i z jednostkami samorządu terytorialnego.

Współcześnie jednym z najważniejszych, wręcz priorytetowych wyzwań dla społecznych partnerów uczestniczących w dyskusjach (dialogach) jest odpowiedz na pytanie jak przygotować zawodowo młodzież do nadchodzących zmian i przeobrażeń na rynku pracy. Jedną z koncepcji jest tworzenie i rozwijanie branżowego dualnego systemu kształcenia zawodowego. W opracowaniu ta koncepcja została uznana „jako idealny przykład praktycznego dialogu społecznego”. Podkreślono przy tym, że jej podstawą jest współpraca na wszystkich płaszczyznach takich uczestników dyskusji społecznej jak: szkoła, pracodawcy, pracownicy, a także przedstawiciele państwa.

Dualny system kształcenia zawodowego to model z perspektywą, innowacyjny, a zarazem otwarty, który uczy żyć godnie, stabilnie, w zgodzie z talentem i wykorzystaniem zdobytych już kwalifikacji i doświadczeń. W opracowaniu uwaga została skupiona na oświacie zawodowej, w której ważna rolę odgrywają organizacje rzemieślnicze. Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Rzemieślnicy potwierdzają swoje kwalifikacje zawodowe zdając egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, a rzemieślnik z tytułem mistrza może kształcić uczniów.

Dialog społeczny obecnie jest najskuteczniejszą metodą kształtowania relacji i osiągania wspólnych celów pomiędzy uczestnikami dialogu, czyli partnerami społecznymi. Zalicza się do tej formacji organizacje pracodawców, organizacje pracowników oraz stronę rządową. Zatrud-nienie młodocianego pracownika w zakładzie rzemieślniczym powoduje, że zasad dialogu społecznego uczy się od podstaw, na poziomie zakładu pracy. Jest to wstęp do udziału w dialogu w innych formach. To bardzo dobry czas do przygotowania młodego pracownika do zrzeszania się w strukturach rzemiosła, do przyszłej reprezentacji środowiska rzemieślniczego na forach dialogu społecznego na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

 

Całość poradnika -> POBIERZ