Komunikat MEN


11 listopada 2020

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje, że na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący:

– zawieszenia od poniedziałku, 9 listopada br. realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

– przedłużenia do 29 listopada br. okresu zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych)

– funkcjonowania bez zmian przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Na stronie MEN – link: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec – dostępne są:

1) Pełna treść komunikatu oraz pytania i odpowiedzi w związku z nowymi decyzjami

2) Przygotowany do podpisu tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( rozporządzenie w trybie nadzwyczajnym, bez konsultacji, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

WYCIĄG Z USTAWY

„ Art.15f.1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

………

  1. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409),w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

….”